Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:9

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 23:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there occurred a great uproar; and some of the scribes of the Pharisaic party stood up and {began} to argue heatedly, saying, ""We find nothing wrong with this man; suppose a spirit or an angel has spoken to him?"
NA26 – ἐγένετο (5633) δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες (5631) τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο (5711) λέγοντες, (5723) Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν (5719) ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν (5656) αὐτῷ ἄγγελος
WH – εγενετο (5633) δε κραυγη μεγαλη και ανασταντες (5631) τινες των γραμματεων του μερους των φαρισαιων διεμαχοντο (5711) λεγοντες (5723) ουδεν κακον ευρισκομεν (5719) εν τω ανθρωπω τουτω ει δε πνευμα ελαλησεν (5656) αυτω η αγγελος
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܩܳܡܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܢܳܨܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܘ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain