Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:27

New American Standard Bible
Acts 24:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But after two years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus; and Felix, wanting to do the Jews a favor, left Paul imprisoned.
NA26 – Διετίας δὲ πληρωθείσης class="show tvm">(5685) ἔλαβεν class="show tvm">(5627) διάδοχον Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων class="show tvm">(5723) τε χάριτα καταθέσθαι class="show tvm">(5641) τοῖς Ἰουδαίοις Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. class="show tvm">(5772)
WH – διετιας δε πληρωθεισης class="show tvm">(5685) ελαβεν class="show tvm">(5627) διαδοχον ο φηλιξ πορκιον φηστον θελων class="show tvm">(5723) τε χαριτα καταθεσθαι class="show tvm">(5641) τοις ιουδαιοις ο φηλιξ κατελιπεν class="show tvm">(5627) τον παυλον δεδεμενον class="show tvm">(5772)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܠܺܝ ܠܶܗ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܳܪܩܺܝܳܘܣ‌ܦ݂ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile