Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:25

New American Standard Bible
Acts 25:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But I found that he had committed nothing deserving death; and since he himself appealed to the Emperor, I decided to send him.
NA26 – ἐγὼ δὲ κατελαβόμην (5639) μηδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι, (5760) αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου (5671) τὸν Σεβαστὸν ἔκρινα (5656) πέμπειν. (5721)
WH – εγω δε κατελαβομην (5639) μηδεν αξιον αυτον θανατου πεπραχεναι (5760) αυτου δε τουτου επικαλεσαμενου (5671) τον σεβαστον εκρινα (5656) πεμπειν (5721)
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܕ݂ܪܟ݂ܶܬ݂ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܣܥܺܝܪ ܠܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܥܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܛܰܪ ܠܕ݂ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܦ݁ܶܩܕ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile