Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:9

New American Standard Bible
Acts 25:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Festus, wanting to do the Jews a favor, replied to Paul and said, "Are you willing to go up to Jerusalem and stand trial before me on these {charges?}"
NA26 – Φῆστος δὲ θέλων (5723) τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι (5641) ἀποκριθεὶς (5679) τῷ Παύλῳ εἶπεν, (5627) Θέλεις (5719) εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς (5631) ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι (5683) ἐπ ἐμοῦ;
WH – ο φηστος δε θελων (5723) τοις ιουδαιοις χαριν καταθεσθαι (5641) αποκριθεις (5679) τω παυλω ειπεν (5627) θελεις (5719) εις ιεροσολυμα αναβας (5631) εκει περι τουτων κριθηναι (5683) επ εμου
PES – ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܰܪܫܶܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܬ݂ܶܣܰܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile