Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:10

New American Standard Bible
Acts 26:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And this is just what I did in Jerusalem; not only did I lock up many of the saints in prisons, after receiving authority from the chief priests, but I also cast my vote against them when they were being put to death.
NA26 – καὶ ἐποίησα class="show tvm">(5656) ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα class="show tvm">(5656) τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, class="show tvm">(5631) ἀναιρουμένων class="show tvm">(5746) τε αὐτῶν κατήνεγκα class="show tvm">(5656) ψῆφον,
WH – ο και εποιησα class="show tvm">(5656) εν ιεροσολυμοις και πολλους τε των αγιων εγω εν φυλακαις κατεκλεισα class="show tvm">(5656) την παρα των αρχιερεων εξουσιαν λαβων class="show tvm">(5631) αναιρουμενων class="show tvm">(5746) τε αυτων κατηνεγκα class="show tvm">(5656) ψηφον
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܪܡܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܒ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܶܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܝܶܒ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile