Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:24

New American Standard Bible
Acts 26:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While Paul was stating these things in his defense, Festus said in a loud voice, "Paul, you are out of your mind! {Your} great learning is driving you insane."
NA26 – Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου (5740) Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησιν, (5748) Μαίνῃ, (5736) Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει. (5719)
WH – ταυτα δε αυτου απολογουμενου (5740) ο φηστος μεγαλη τη φωνη φησιν (5719) μαινη (5736) παυλε τα πολλα σε γραμματα εις μανιαν περιτρεπει (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܪܽܘܚܳܐ ܩܥܳܐ ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܫܢܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܰܘܠܶܐ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile