Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:6

New American Standard Bible
Acts 26:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And now I am standing trial for the hope of the promise made by God to our fathers;
NA26 – καὶ νῦν ἐπ ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης (5637) ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα (5758) κρινόμενος, (5746)
WH – και νυν επ ελπιδι της εις τους πατερας ημων επαγγελιας γενομενης (5637) υπο του θεου εστηκα (5758) κρινομενος (5746)
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile