Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:1

New American Standard Bible
Acts 27:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when it was decided that we would sail for Italy, they proceeded to turn Paul and some other prisoners over to a centurion of the Augustan cohort, named Julius.
NA26 – Ὡς δὲ ἐκρίθη (5681) τοῦ ἀποπλεῖν (5721) ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν (5707) τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς.
WH – ως δε εκριθη (5681) του αποπλειν (5721) ημας εις την ιταλιαν παρεδιδουν (5707) τον τε παυλον και τινας ετερους δεσμωτας εκατονταρχη ονοματι ιουλιω σπειρης σεβαστης
PES – ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܣ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܩܶܣܰܪ ܠܺܐܝܛܰܠܺܝܰܐ ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܠܰܐܣܺܝܪܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܦ݁ܺܝܪ ܣܶܒ݂ܰܣܛܺܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܝܽܘܠܺܝܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile