Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:17,30

New American Standard Bible
Acts 27:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After they had hoisted it up, they used supporting cables in undergirding the ship; and fearing that they might run aground on {the shallows} of Syrtis, they let down the sea anchor and let themselves be driven along in this way.
NA26 – ἣν ἄραντες (5660) βοηθείαις ἐχρῶντο (5711) ὑποζωννύντες (5723) τὸ πλοῖον· φοβούμενοί (5740) τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, (5632) χαλάσαντες (5660) τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. (5712)
WH – ην αραντες (5660) βοηθειαις εχρωντο (5711) υποζωννυντες (5723) το πλοιον φοβουμενοι (5740) τε μη εις την συρτιν εκπεσωσιν (5632) χαλασαντες (5660) το σκευος ουτως εφεροντο (5712)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܩܰܠܢܳܗ ܡܚܰܝܨܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܘܡܰܬ݂ܩܢܺܝܢ ܠܳܗ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܡܰܚܰܬ݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܚܶܬ݂ܢܳܝܗ݈ܝ ܠܰܐܪܡܶܢܳܘܢ ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 27:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But as the sailors were trying to escape from the ship and had let down the {ship's} boat into the sea, on the pretense that they were going to lay out anchors from the bow,
NA26 – τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων (5723) φυγεῖν (5629) ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων (5660) τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων (5723) ἐκτείνειν, (5721)
WH – των δε ναυτων ζητουντων (5723) φυγειν (5629) εκ του πλοιου και χαλασαντων (5660) την σκαφην εις την θαλασσαν προφασει ως εκ πρωρης αγκυρας μελλοντων (5723) εκτεινειν (5721)
PES – ܡܰܠܳܚܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܰܘ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢܳܗ ܡܶܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܘܰܐܚܶܬ݂ܘ ܡܶܢܳܗ ܠܩܰܪܩܽܘܪܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܒ݁ܳܗ ܘܢܶܐܣܪܽܘܢܳܗ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile