Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:20

New American Standard Bible
Acts 27:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Since neither sun nor stars appeared for many days, and no small storm was assailing {us,} from then on all hope of our being saved was {slowly} abandoned.
NA26 – μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων (5723) ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, (5740) λοιπὸν περιῃρεῖτο (5712) ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σῴζεσθαι (5745) ἡμᾶς.
WH – μητε δε ηλιου μητε αστρων επιφαινοντων (5723) επι πλειονας ημερας χειμωνος τε ουκ ολιγου επικειμενου (5740) λοιπον περιηρειτο (5712) ελπις πασα του σωζεσθαι (5745) ημας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܚܰܕ݂ ܠܶܗ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܘܠܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝܢ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile