Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:23

New American Standard Bible
Acts 27:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For this {very} night an angel of the God to whom I belong, whom I also serve, came to me,
NA26 – παρέστη (5627) γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰμι (5748) ἐγώ, καὶ λατρεύω, (5719) ἄγγελος
WH – παρεστη (5627) γαρ μοι ταυτη τη νυκτι του θεου ου ειμι (5719) [ | [εγω] ] ω και λατρευω (5719) αγγελος
PES – ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܶܗ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile