Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:29

New American Standard Bible
Acts 27:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Fearing that we might run aground somewhere on the rocks, they cast four anchors from the stern and wished for daybreak.
NA26 – φοβούμενοί (5740) τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, (5632) ἐκ πρύμνης ῥίψαντες (5660) ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο (5711) ἡμέραν γενέσθαι. (5635)
WH – φοβουμενοι (5740) τε μη που κατα τραχεις τοπους εκπεσωμεν (5632) εκ πρυμνης ριψαντες (5660) αγκυρας τεσσαρας ηυχοντο (5711) ημεραν γενεσθαι (5635)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܚܺܝܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܠܰܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܶܝܢ ܫܽܘܥܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܪܬ݂ܳܗ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܐܶܘܩܺܝܢܰܣ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile