Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:41

New American Standard Version
Acts 27:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But striking a reef where two seas met, they ran the vessel aground; and the prow stuck fast and remained immovable, but the stern {began} to be broken up by the force {of the waves.}
NA26 – περιπεσόντες (5631) δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν (5656) τὴν ναῦν, καὶ μὲν πρῷρα ἐρείσασα (5660) ἔμεινεν (5656) ἀσάλευτος, δὲ πρύμνα ἐλύετο (5712) ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων.
WH – περιπεσοντες (5631) δε εις τοπον διθαλασσον επεκειλαν (5656) την ναυν και η μεν πρωρα ερεισασα (5660) εμεινεν (5656) ασαλευτος η δε πρυμνα ελυετο (5712) υπο της βιας [ | [των] κυματων ]
PES – ܘܓ݂ܶܫܰܬ݂ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܳܡܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܥܽܘܡܩܺܝܢ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܪܝܰܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܘܩܳܡ ܥܠܶܝܗ ܓ݁ܰܒ݁ܳܗ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܰܒ݁ܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܐܶܫܬ݁ܪܺܝ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܠ݈ܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile