Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:11

New American Standard Bible
Acts 28:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After three months we set sail on an Alexandrian ship which had wintered at the island, and which had the Twin Brothers for its figurehead.
NA26 – Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν (5681) ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι (5761) ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις.
WH – μετα δε τρεις μηνας ανηχθημεν (5681) εν πλοιω παρακεχειμακοτι (5761) εν τη νησω αλεξανδρινω παρασημω διοσκουροις
PES – ܢܦ݂ܰܩܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܪܚܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܐܰܠܶܟ݁ܣܰܢܕ݁ܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܬ݁ܝܰܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܓ݂ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܶܝܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile