Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:22

New American Standard Bible
Acts 28:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But we desire to hear from you what your views are; for regarding this sect, it is known to us that it is spoken against everywhere."
NA26 – ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι (5658) φρονεῖς, (5719) περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστιν (5748) ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. (5743)
WH – αξιουμεν (5719) δε παρα σου ακουσαι (5658) α φρονεις (5719) περι μεν γαρ της αιρεσεως ταυτης γνωστον ημιν εστιν (5719) οτι πανταχου αντιλεγεται (5743)
PES – ܨܳܒ݂ܶܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile