Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:27

New American Standard Bible
Acts 28:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – FOR THE HEARTS OF THIS PEOPLE HAVE BECOME INSENSITIVE, AND WITH THEIR EARS THEY HARDLY HEAR, AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES; OTHERWISE THEY MIGHT SEE WITH THEIR EYES, AND HEAR WITH THEIR EARS, AND UNDERSTAND WITH THEIR HEART AND RETURN, AND I WOULD HEAL THEM."'
NA26 – ἐπαχύνθη class="show tvm">(5681) γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, class="show tvm">(5656) καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· class="show tvm">(5656) μήποτε ἴδωσιν class="show tvm">(5632) τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν class="show tvm">(5661) καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν class="show tvm">(5632) καὶ ἐπιστρέψωσιν, class="show tvm">(5661) καὶ ἰάσομαι class="show tvm">(5695) αὐτούς.
WH – επαχυνθη class="show tvm">(5681) γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν class="show tvm">(5656) και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν class="show tvm">(5656) μηποτε ιδωσιν class="show tvm">(5632) τοις οφθαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν class="show tvm">(5661) και τη καρδια συνωσιν class="show tvm">(5632) και επιστρεψωσιν class="show tvm">(5661) και ιασομαι class="show tvm">(5695) αυτους
PES – ܐܶܬ݂ܥܰܒ݁ܺܝ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܰܪܘ ܘܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܶܨܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܰܢܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܫܒ݁ܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile