Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:30

New American Standard Bible
Acts 28:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Paul stayed two full years in his own rented lodging and welcomed all who came to him,
NA26 – Ἐνέμεινεν (5656) δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο (5711) πάντας τοὺς εἰσπορευομένους (5740) πρὸς αὐτόν,
WH – ενεμεινεν (5656) δε διετιαν ολην εν ιδιω μισθωματι και απεδεχετο (5711) παντας τους εισπορευομενους (5740) προς αυτον
PES – ܘܶܐܓ݂ܰܪ ܠܶܗ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܘܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile