Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:6

New American Standard Bible
Acts 28:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now they were expecting that he was going to swell up or suddenly fall down dead. But after they had waited a long time and had seen nothing unusual happen to him, they changed their minds and {began} to say that he was a god.
NA26 – οἱ δὲ προσεδόκων (5707) αὐτὸν μέλλειν (5721) πίμπρασθαι (5745) καταπίπτειν (5721) ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων (5723) καὶ θεωρούντων (5723) μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, (5740) μεταβαλόμενοι (5671) ἔλεγον (5707) αὐτὸν εἶναι (5750) θεόν.
WH – οι δε προσεδοκων (5707) αυτον μελλειν (5721) πιμπρασθαι (5745) η καταπιπτειν (5721) αφνω νεκρον επι πολυ δε αυτων προσδοκωντων (5723) και θεωρουντων (5723) μηδεν ατοπον εις αυτον γινομενον (5740) μεταβαλομενοι (5642) ελεγον (5707) αυτον ειναι (5721) θεον
PES – ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܪܒ݁ܪܳܝܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܡܣܶܐ ܘܢܳܦ݂ܶܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܣܰܟ݁ܺܝܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܝܗ݈ܝ ܫܰܚܠܶܦ݂ܘ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile