Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:1

New American Standard Bible
Acts 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the day of Pentecost had come, they were all together in one place.
NA26 – Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι (5745) τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν (5713) πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.
WH – και εν τω συμπληρουσθαι (5745) την ημεραν της πεντηκοστης ησαν (5707) παντες ομου επι το αυτο
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܶܢܛܺܩܳܘܣܛܺܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile