Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:14

New American Standard Bible
Acts 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter, taking his stand with the {other} eleven, raised his voice and declared to them: "Men of Judea and all you who live in Jerusalem, know this, and pay attention to my words.
NA26 – Σταθεὶς class="show tvm">(5685) δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν class="show tvm">(5656) τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες class="show tvm">(5723) Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω class="show tvm">(5749) καὶ ἐνωτίσασθε class="show tvm">(5663) τὰ ῥήματά μου.
WH – σταθεις class="show tvm">(5685) δε ο πετρος συν τοις ενδεκα επηρεν class="show tvm">(5656) την φωνην αυτου και απεφθεγξατο class="show tvm">(5662) αυτοις ανδρες ιουδαιοι και οι κατοικουντες class="show tvm">(5723) ιερουσαλημ παντες τουτο υμιν γνωστον εστω class="show tvm">(5720) και ενωτισασθε class="show tvm">(5663) τα ρηματα μου
PES – ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܡܶܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile