Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:4

New American Standard Bible
Acts 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with different tongues, as the Spirit was giving them {the ability} to speak out.
NA26 – καὶ ἐπλήσθησαν class="show tvm">(5681) πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν class="show tvm">(5721) ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου class="show tvm">(5707) ἀποφθέγγεσθαι class="show tvm">(5738) αὐτοῖς.
WH – και επλησθησαν class="show tvm">(5681) παντες πνευματος αγιου και ηρξαντο class="show tvm">(5668) λαλειν class="show tvm">(5721) ετεραις γλωσσαις καθως το πνευμα εδιδου class="show tvm">(5707) αποφθεγγεσθαι class="show tvm">(5738) αυτοις
PES – ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܐܩܶܦ݂ܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒ݁ܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile