Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:40

New American Standard Bible
Acts 2:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And with many other words he solemnly testified and kept on urging them, saying, "Be saved from this perverse generation!"
NA26 – ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο, (5662) καὶ παρεκάλει (5707) αὐτοὺς λέγων, (5723) Σώθητε (5682) ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης.
WH – ετεροις τε λογοις πλειοσιν διεμαρτυρατο (5662) και παρεκαλει (5707) αυτους λεγων (5723) σωθητε (5682) απο της γενεας της σκολιας ταυτης
PES – ܘܰܒ݂ܡܶܠܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܚܝܰܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܥܰܩܰܡܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile