Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:7

New American Standard Version
Acts 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were amazed and astonished, saying, ""Why, are not all these who are speaking Galileans?
NA26 – ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον (5707) λέγοντες, (5723) Οὐχ ἰδοὺ (5628) ἅπαντες οὗτοί εἰσιν (5748) οἱ λαλοῦντες (5723) Γαλιλαῖοι;
WH – εξισταντο (5710) δε και εθαυμαζον (5707) λεγοντες (5723) [ ουχι ιδου (5640) παντες | ουχ ιδου (5640) απαντες ] ουτοι εισιν (5719) οι λαλουντες (5723) γαλιλαιοι
PES – ܬ݁ܰܗܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile