Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:9

New American Standard Version
Acts 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Parthians and Medes and Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia,
NA26 – Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες (5723) τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,
WH – παρθοι και μηδοι και ελαμιται και οι κατοικουντες (5723) την μεσοποταμιαν ιουδαιαν τε και καππαδοκιαν ποντον και την ασιαν
PES – ܦ݁ܰܪܬ݂ܘܳܝܶܐ ܘܡܳܕ݂ܳܝܶܐ ܘܰܐܠܰܢܳܝܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܢܰܗܪܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܩܰܦ݁ܽܘܕ݂ܩܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܦ݁ܳܢܛܳܘܣ ܘܕ݂ܰܐܣܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser: