Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:13

New American Standard Bible
Acts 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified His Servant Jesus, {the one} whom you handed over and disowned in the presence of Pilate, when he had decided to release {Him.}
NA26 – θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε class="show tvm">(5656) καὶ ἠρνήσασθε class="show tvm">(5662) κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος class="show tvm">(5660) ἐκείνου ἀπολύειν· class="show tvm">(5721)
WH – ο θεος αβρααμ και [ ισαακ και | [ο θεος] ισαακ και [ο θεος] ] ιακωβ ο θεος των πατερων ημων εδοξασεν class="show tvm">(5656) τον παιδα αυτου ιησουν ον υμεις μεν παρεδωκατε class="show tvm">(5656) και ηρνησασθε class="show tvm">(5662) κατα προσωπον πιλατου κριναντος class="show tvm">(5660) εκεινου απολυειν class="show tvm">(5721)
PES – ܐܰܠܳܗܶܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܬ݁ܽܘܢ ܘܰܟ݂ܦ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܙܰܕ݁ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܫܪܶܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile