Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:16

New American Standard Bible
Acts 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And on the basis of faith in His name, {it is} the name of Jesus which has strengthened this man whom you see and know; and the faith which {comes} through Him has given him this perfect health in the presence of you all.
NA26 – καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε (5719) καὶ οἴδατε (5758) ἐστερέωσεν (5656) τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ πίστις δι αὐτοῦ ἔδωκεν (5656) αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.
WH – και [ | επι ] τη πιστει του ονοματος αυτου τουτον ον θεωρειτε (5719) και οιδατε (5758) εστερεωσεν (5656) το ονομα αυτου και η πιστις η δι αυτου εδωκεν (5656) αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων
PES – ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܽܘ ܐܰܫܰܪ ܘܰܐܣܺܝ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܠܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile