Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:24

New American Standard Bible
Acts 3:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And likewise, all the prophets who have spoken from Samuel and {his} successors {onward,} have also announced these days.
NA26 – καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν (5656) καὶ κατήγγειλαν (5656) τὰς ἡμέρας ταύτας.
WH – και παντες δε οι προφηται απο σαμουηλ και των καθεξης οσοι ελαλησαν (5656) και κατηγγειλαν (5656) τας ημερας ταυτας
PES – ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܽܘܐܝܶܠ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܗܘܰܘ ܡܰܠܶܠܘ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile