Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:25

New American Standard Version
Acts 3:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""It is you who are the sons of the prophets and of the covenant which God made with your fathers, saying to Abraham, ' .'
NA26 – ὑμεῖς ἐστε (5748) οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο (5639) θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγων (5723) πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.
WH – υμεις εστε (5719) οι υιοι των προφητων και της διαθηκης ης [ ο θεος διεθετο (5639) | διεθετο (5639) ο θεος ] προς τους πατερας υμων λεγων (5723) προς αβρααμ και εν τω σπερματι σου [ ευλογηθησονται (5701) | <ενευλογηθησονται> (5701) ] πασαι αι πατριαι της γης
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܰܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܪܥܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܳܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile