Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:5

New American Standard Bible
Acts 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he gave them his attention, expecting to receive something from them.
NA26 – δὲ ἐπεῖχεν (5707) αὐτοῖς προσδοκῶν (5723) τι παρ αὐτῶν λαβεῖν. (5629)
WH – ο δε επειχεν (5707) αυτοις προσδοκων (5723) τι παρ αυτων λαβειν (5629)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile