Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:24

New American Standard Bible
Acts 4:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they heard {this,} they raised their voices to God with one mind and said, "Lord, it is You who MADE THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA, AND EVERYTHING THAT IS IN THEM,
NA26 – οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) ὁμοθυμαδὸν ἦραν (5656) φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν, (5627) Δέσποτα, σὺ ποιήσας (5660) τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,
WH – οι δε ακουσαντες (5660) ομοθυμαδον ηραν (5656) φωνην προς τον θεον και ειπαν (5627) δεσποτα συ ο ποιησας (5660) τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܝܰܡ݈ܡܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile