Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:3

New American Standard Version
Acts 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they laid hands on them and put them in jail until the next day, for it was already evening.
NA26 – καὶ ἐπέβαλον (5627) αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο (5639) εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον· ἦν (5713) γὰρ ἑσπέρα ἤδη.
WH – και επεβαλον (5627) αυτοις τας χειρας και εθεντο (5639) εις τηρησιν εις την αυριον ην (5707) γαρ εσπερα ηδη
PES – ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܘܰܢܛܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile