Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:36

New American Standard Bible
Acts 4:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Joseph, a Levite of Cyprian birth, who was also called Barnabas by the apostles (which translated means Son of Encouragement),
NA26 – Ἰωσὴφ δὲ ἐπικληθεὶς class="show tvm">(5685) Βαρναβᾶς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων, ἐστιν class="show tvm">(5748) μεθερμηνευόμενον class="show tvm">(5746) υἱὸς παρακλήσεως, Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει,
WH – ιωσηφ δε ο επικληθεις class="show tvm">(5685) βαρναβας απο των αποστολων ο εστιν class="show tvm">(5719) μεθερμηνευομενον class="show tvm">(5746) υιος παρακλησεως λευιτης κυπριος τω γενει
PES – ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܓ݁ܰܡ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܩܽܘܦ݁ܪܳܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile