Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:37

New American Standard Bible
Acts 4:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – owned a tract of land. So he sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet.
NA26 – ὑπάρχοντος (5723) αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας (5660) ἤνεγκεν (5656) τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν (5656) πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων.
WH – υπαρχοντος (5723) αυτω αγρου πωλησας (5660) ηνεγκεν (5656) το χρημα και εθηκεν (5656) [ παρα | προς ] τους ποδας των αποστολων
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܙܰܒ݁ܢܳܗ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܕ݁ܡܶܝܗ ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile