Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:8,31

New American Standard Bible
Acts 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of the people,
NA26 – τότε Πέτρος πλησθεὶς (5685) πνεύματος ἁγίου εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι,
WH – τοτε πετρος πλησθεις (5685) πνευματος αγιου ειπεν (5627) προς αυτους αρχοντες του λαου και πρεσβυτεροι
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܫܡܰܥܘ ܀
Lexical Parser:  
Acts 4:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and {began} to speak the word of God with boldness.
NA26 – καὶ δεηθέντων (5679) αὐτῶν ἐσαλεύθη (5681) τόπος ἐν ἦσαν (5713) συνηγμένοι, (5772) καὶ ἐπλήσθησαν (5681) ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐλάλουν (5707) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας.
WH – και δεηθεντων (5679) αυτων εσαλευθη (5681) ο τοπος εν ω ησαν (5707) συνηγμενοι (5772) και επλησθησαν (5681) απαντες του αγιου πνευματος και ελαλουν (5707) τον λογον του θεου μετα παρρησιας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܥܰܘ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile