Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:29,32

New American Standard Bible
Acts 5:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men.
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, (5627) Πειθαρχεῖν (5721) δεῖ (5904) θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις.
WH – αποκριθεις (5679) δε πετρος και οι αποστολοι ειπαν (5627) πειθαρχειν (5721) δει (5719) θεω μαλλον η ανθρωποις
PES – ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܡ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬ݁ܛܦ݁ܳܣܽܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 5:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And we are witnesses of these things; and {so is} the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him."
NA26 – καὶ ἡμεῖς ἐσμεν (5748) μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔδωκεν (5656) θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν (5723) αὐτῷ.
WH – και ημεις εσμεν (5719) μαρτυρες των ρηματων τουτων και το πνευμα το αγιον ο εδωκεν (5656) ο θεος τοις πειθαρχουσιν (5723) αυτω
PES – ܘܰܚܢܰܢ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile