Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:36

New American Standard Version
Acts 5:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For some time ago Theudas rose up, claiming to be somebody, and a group of about four hundred men joined up with him. But he was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing.
NA26 – πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη (5627) Θευδᾶς, λέγων (5723) εἶναί (5750) τινα ἑαυτόν, προσεκλίθη (5681) ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων· ὃς ἀνῃρέθη, (5681) καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο (5712) αὐτῷ διελύθησαν (5681) καὶ ἐγένοντο (5633) εἰς οὐδέν.
WH – προ γαρ τουτων των ημερων ανεστη (5627) θευδας λεγων (5723) ειναι (5721) τινα εαυτον ω προσεκλιθη (5681) ανδρων αριθμος ως τετρακοσιων ος ανηρεθη (5681) και παντες οσοι επειθοντο (5712) αυτω διελυθησαν (5681) και εγενοντο (5633) εις ουδεν
PES – ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܩܳܡ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܳܘܕ݂ܰܐ ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܗ݈ܽܘ ܪܰܒ݂ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒ݁ܰܥܡܳܐܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܘܗܽܘ ܐܶܬ݂ܩܛܶܠ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile