Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:6,9

New American Standard Bible
Acts 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The young men got up and covered him up, and after carrying him out, they buried him.
NA26 – ἀναστάντες class="show tvm">(5631) δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν class="show tvm">(5656) αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. class="show tvm">(5656)
WH – ανασταντες class="show tvm">(5631) δε οι νεωτεροι συνεστειλαν class="show tvm">(5656) αυτον και εξενεγκαντες class="show tvm">(5660) εθαψαν class="show tvm">(5656)
PES – ܘܩܳܡܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܠܰܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܟ݂ܰܢܫܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܦ݁ܶܩܘ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Acts 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Peter {said} to her, "Why {is it} that you have agreed together to put the Spirit of the Lord to the test? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out {as well.}"
NA26 – δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη class="show tvm">(5681) ὑμῖν πειράσαι class="show tvm">(5658) τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ class="show tvm">(5628) οἱ πόδες τῶν θαψάντων class="show tvm">(5660) τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε.
WH – ο δε πετρος προς αυτην τι οτι συνεφωνηθη class="show tvm">(5681) υμιν πειρασαι class="show tvm">(5658) το πνευμα κυριου ιδου class="show tvm">(5640) οι ποδες των θαψαντων class="show tvm">(5660) τον ανδρα σου επι τη θυρα και εξοισουσιν class="show tvm">(5692) σε
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܩܳܒ݂ܽܘܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܥܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile