Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:9

New American Standard Bible
Acts 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Peter {said} to her, "Why {is it} that you have agreed together to put the Spirit of the Lord to the test? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out {as well.}"
NA26 – δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη (5681) ὑμῖν πειράσαι (5658) τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ (5628) οἱ πόδες τῶν θαψάντων (5660) τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε.
WH – ο δε πετρος προς αυτην τι οτι συνεφωνηθη (5681) υμιν πειρασαι (5658) το πνευμα κυριου ιδου (5640) οι ποδες των θαψαντων (5660) τον ανδρα σου επι τη θυρα και εξοισουσιν (5692) σε
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܩܳܒ݂ܽܘܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܥܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile