Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 6:7

New American Standard Bible
Acts 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The word of God kept spreading; and the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were becoming obedient to the faith.
NA26 – Καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο class="show tvm">(5712) ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον class="show tvm">(5707) τῇ πίστει.
WH – και ο λογος του θεου ηυξανεν class="show tvm">(5707) και επληθυνετο class="show tvm">(5712) ο αριθμος των μαθητων εν ιερουσαλημ σφοδρα πολυς τε οχλος των ιερεων υπηκουον class="show tvm">(5707) τη πιστει
PES – ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܣܳܓ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܛܳܒ݂ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܫܬ݁ܡܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile