Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:35

New American Standard Bible
Acts 7:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "This Moses whom they disowned, saying, 'WHO MADE YOU A RULER AND A JUDGE?' is the one whom God sent {to be} both a ruler and a deliverer with the help of the angel who appeared to him in the thorn bush.
NA26 – Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν ἠρνήσαντο (5662) εἰπόντες, (5631) Τίς σε κατέστησεν (5656) ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον θεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν (5758) σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος (5685) αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.
WH – τουτον τον μωυσην ον ηρνησαντο (5662) ειποντες (5631) τις σε κατεστησεν (5656) αρχοντα και δικαστην τουτον ο θεος [ και | [και] ] αρχοντα και λυτρωτην απεσταλκεν (5758) συν χειρι αγγελου του οφθεντος (5685) αυτω εν τη βατω
PES – ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܘ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܪܺܫܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܺܫܳܐ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile