Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:7

New American Standard Bible
Acts 7:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "'AND WHATEVER NATION TO WHICH THEY ARE ENSLAVED I MYSELF WILL JUDGE,' said God, 'AND AFTER THAT THEY WILL COME OUT AND SERVE ME IN THIS PLACE.'
NA26 – καὶ τὸ ἔθνος ἐὰν δουλεύσουσιν (5692) κρινῶ (5692) ἐγώ, θεὸς εἶπεν, (5627) καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν (5692) μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
WH – και το εθνος ω [ αν | εαν ] δουλευσουσιν (5692) κρινω (5692) εγω ο θεος ειπεν (5627) και μετα ταυτα εξελευσονται (5695) και λατρευσουσιν (5692) μοι εν τω τοπω τουτω
PES – ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܠܚܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܕ݁ܽܘܢܺܝܘܗ݈ܝ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܘܢܶܦ݂ܠܚܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile