Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:20

New American Standard Bible
Acts 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought you could acquire the gift of God with money!
NA26 – Πέτρος δὲ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη (5751) εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας (5656) διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. (5738)
WH – πετρος δε ειπεν (5627) προς αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη (5722) εις απωλειαν οτι την δωρεαν του θεου ενομισας (5656) δια χρηματων κτασθαι (5738)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݁ ܕ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܢܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile