Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:28

New American Standard Bible
Acts 8:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he was returning and sitting in his chariot, and was reading Isaiah the prophet.
NA26 – ἦν (5713) τε ὑποστρέφων (5723) καὶ καθήμενος (5740) ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν (5707) τὸν προφήτην Ἠσαΐαν.
WH – ην (5707) [ δε | τε ] υποστρεφων (5723) και καθημενος (5740) επι του αρματος αυτου και ανεγινωσκεν (5707) τον προφητην ησαιαν
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile