Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:6

New American Standard Bible
Acts 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The crowds were paying attention with one mind to what was being said by Philip, as they heard and saw the signs which he was performing.
NA26 – προσεῖχον class="show tvm">(5707) δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις class="show tvm">(5746) ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν class="show tvm">(5721) αὐτοὺς καὶ βλέπειν class="show tvm">(5721) τὰ σημεῖα ἐποίει· class="show tvm">(5707)
WH – προσειχον class="show tvm">(5707) δε οι οχλοι τοις λεγομενοις class="show tvm">(5746) υπο του φιλιππου ομοθυμαδον εν τω ακουειν class="show tvm">(5721) αυτους και βλεπειν class="show tvm">(5721) τα σημεια α εποιει class="show tvm">(5707)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܨܳܝܬ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile