Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:15

New American Standard Bible
Acts 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Lord said to him, "Go, for he is a chosen instrument of Mine, to bear My name before the Gentiles and kings and the sons of Israel;
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος, Πορεύου, (5737) ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν (5748) μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι (5658) τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ·
WH – ειπεν (5627) δε προς αυτον ο κυριος πορευου (5737) οτι σκευος εκλογης εστιν (5719) μοι ουτος του βαστασαι (5658) το ονομα μου ενωπιον [ [των] | ] εθνων τε και βασιλεων υιων τε ισραηλ
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܐܢܳܐ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܫܶܡܝ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile