Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:21

New American Standard Version
Acts 9:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All those hearing him continued to be amazed, and were saying, ""Is this not he who in Jerusalem destroyed those who called on this name, and {who} had come here for the purpose of bringing them bound before the chief priests?"
NA26 – ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες (5723) καὶ ἔλεγον, (5707) Οὐχ οὗτός ἐστιν (5748) πορθήσας (5660) εἰς Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους (5734) τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει (5715) ἵνα δεδεμένους (5772) αὐτοὺς ἀγάγῃ (5632) ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς;
WH – εξισταντο (5710) δε παντες οι ακουοντες (5723) και ελεγον (5707) ουχ ουτος εστιν (5719) ο πορθησας (5660) [ εν | εις ] ιερουσαλημ τους επικαλουμενους (5734) το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθει (5714) ινα δεδεμενους (5772) αυτους αγαγη (5632) επι τους αρχιερεις
PES – ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܥܠܶܝܗ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܐܣܽܘܪ ܢܰܘܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile