Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:29

New American Standard Bible
Acts 9:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he was talking and arguing with the Hellenistic {Jews;} but they were attempting to put him to death.
NA26 – ἐλάλει (5707) τε καὶ συνεζήτει (5707) πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς· οἱ δὲ ἐπεχείρουν (5707) ἀνελεῖν (5629) αὐτόν.
WH – ελαλει (5707) τε και συνεζητει (5707) προς τους ελληνιστας οι δε επεχειρουν (5707) ανελειν (5629) αυτον
PES – ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܘܕ݂ܳܪܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܰܘܢܳܐܝܺܬ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile