Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:42

New American Standard Bible
Acts 9:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It became known all over Joppa, and many believed in the Lord.
NA26 – γνωστὸν δὲ ἐγένετο (5633) καθ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν (5656) πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον.
WH – γνωστον δε εγενετο (5633) καθ ολης [ | της ] ιοππης και επιστευσαν (5656) πολλοι επι τον κυριον
PES – ܘܶܐܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile