Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:14-15,27; 15:21

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.
NA26 – αὐτοὶ δὲ διελθόντες (5631) ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο (5633) εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ εἰσελθόντες (5631) εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. (5656)
WH – αυτοι δε διελθοντες (5631) απο της περγης παρεγενοντο (5633) εις αντιοχειαν την πισιδιαν και [ ελθοντες (5631) | <εισελθοντες> (5631) ] εις την συναγωγην τη ημερα των σαββατων εκαθισαν (5656)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܺܝܣܺܝܕ݂ܺܝܰܐ ܘܥܰܠܘ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After the reading of the Law and the Prophets the synagogue officials sent to them, saying, ""Brethren, if you have any word of exhortation for the people, say it."
NA26 – μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν (5656) οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, (5723) Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τίς ἐστιν (5748) ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. (5720)
WH – μετα δε την αναγνωσιν του νομου και των προφητων απεστειλαν (5656) οι αρχισυναγωγοι προς αυτους λεγοντες (5723) ανδρες αδελφοι ει τις εστιν (5719) εν υμιν λογος παρακλησεως προς τον λαον λεγετε (5720)
PES – ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܫܠܰܚܘ ܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 13:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For those who live in Jerusalem, and their rulers, recognizing neither Him nor the utterances of the prophets which are read every Sabbath, fulfilled {these} by condemning {Him.}
NA26 – οἱ γὰρ κατοικοῦντες (5723) ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες (5660) καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας (5746) κρίναντες (5660) ἐπλήρωσαν, (5656)
WH – οι γαρ κατοικουντες (5723) εν ιερουσαλημ και οι αρχοντες αυτων τουτον αγνοησαντες (5660) και τας φωνας των προφητων τας κατα παν σαββατον αναγινωσκομενας (5746) κριναντες (5660) επληρωσαν (5656)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܳܡܽܘܪܶܐ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܪܺܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܪܓ݁ܶܫܘ ܒ݁ܳܗ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܰܒ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܳܢܽܘܗ݈ܝ ܘܫܰܠܶܡܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 15:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For Moses from ancient generations has in every city those who preach him, since he is read in the synagogues every Sabbath."
NA26 – Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας (5723) αὐτὸν ἔχει (5719) ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος. (5746)
WH – μωυσης γαρ εκ γενεων αρχαιων κατα πολιν τους κηρυσσοντας (5723) αυτον εχει (5719) εν ταις συναγωγαις κατα παν σαββατον αναγινωσκομενος (5746)
PES – ܡܽܘܫܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܳܪܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܟ݁ܳܪܽܘܙܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܫܰܒ݁ܺܝܢ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain