Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:2

New American Standard Bible
Colossians 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – To the saints and faithful brothers {and sisters} in Christ {who are} at Colossae: Grace to you and peace from God our Father.
NA26 – τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν.
WH – τοις εν κολοσσαις αγιοις και πιστοις αδελφοις εν χριστω χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων
PES – ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܩܽܘܠܰܣܳܘܣ ܐܰܚܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile